Warning: Use of undefined constant lt_LT - assumed 'lt_LT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/evsg/domains/suduvos-medziotojai.lt/public_html/wp-config.php on line 78

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/evsg/domains/suduvos-medziotojai.lt/public_html/wp-content/themes/theme1142/functions.php on line 211
<br /> <b>Warning</b>: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home/evsg/domains/suduvos-medziotojai.lt/public_html/wp-content/themes/theme1142/header.php</b> on line <b>16</b><br /> Įstatai | Sūduvos medžiotojų sąjunga

Įstatai

PATVIRTINTA

Sūduvos medžiotojų sąjungos

2011 m. vasario mėn. 18 d.

visuotiniame narių susirinkime

 

 

Sūduvos medžiotojų sąjunga

Į S T A T A I

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. VEIKLOS TIKSLAI

3. SĄJUNGOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, JŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ SĄJUNGOS TVARKA IR SĄLYGOS

4. SĄJUNGOS STRUKTŪRA IR ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA IR KOMPETENCIJA

5. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

6. TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ PANAUDOJIMAS

7. VEIKLOS ATASKAITA

8. VIEŠOSIOS INFORMACIJOS IR MEDŽIOTOJŲ SĄJUNGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sūduvos medžiotojų sąjunga (toliau tekste gali būti vadinama „medžiotojų sąjunga“ arba tiesiog „sąjunga“) yra savanoriškas susivienijimas narystės pagrindu, veikiantis pagal 2004 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą Nr. IX-1969. Sąjunga pirmą kartą įregistruota 1999 m. vasario 8 d.

1.2. Medžiotojų sąjunga yra ne politinė, pelno nesiekianti organizacija. Ji sprendžia savo narių medžioklės poreikių tenkinimo uždavinius. Sąjungos veiklą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteikta veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvė, grindžiama ir įgyvendinama vadovaujantis šiais įstatais. Jei keičiasi galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai, šie įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja pasikeitusių teisės aktų imperatyviosioms normoms.

1.3. Sūduvos medžiotojų sąjunga yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir simboli-ką su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias banko sąskaitas.

1.4. Sūduvos medžiotojų Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Medžiotojų sąjunga neatsako už savo narių įsipareigojimus, o jos nariai neatsako už medžiotojų sąjungos įsipareigojimus savo turtu, neperduotu jai kaip nario įnašas.

1.5. Medžiotojų sąjunga įsteigta neribotam laikui. Finansiniais ataskaitiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.6. Sūduvos medžiotojų sąjungos buveinę keičia Visuotinis narių susirinkimas.

2. VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Pagrindinis sąjungos tikslas yra organizuoti savo nariams įvairius su medžiokle susijusius renginius, atstovauti medžiotojų interesus valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose tiek regiono, tiek šalies mastu, o, esant reikalui, ir už Lietuvos ribų, glaudžiai bendradarbiauti su aplinkos, miškų žinybomis, sprendžiant faunos globos problemas, rūpintis medžioklės kultūros ir medžiotojų kvalifikacijos kėlimu, racionaliu medžioklės ūkio tvarkymu, ugdyti tarp savo narių ir visuomenėje pagarbą ir meilę gamtai bei atsakomybę už jos išsaugojimą, puoselėti medžioklės bei žūklės kultūrą ir tradicijas.

2.2. Siekdama įgyvendinti savo tikslus medžiotojų sąjunga:

2.2.1. savarankiškai rengia ir vykdo savo veiklos programas;

2.2.2. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis, savivaldybių, visuomeninėmis ir tarptautinėmis medžioklės ir panašaus pobūdžio organizacijomis ir gali dalyvauti jų veikloje;

2.2.3. organizuoja biotechnines priemones, savo kompetencijos ribose rūpinasi gamtos apsauga;

2.2.4. organizuoja norinčių tapti medžiotojais stažavimą bei mokymą, medžiotojų selekcininkų mokymą, medžioklės trofėjų apžiūras bei parodas, medžioklinės šunininkystės lauko bandymus, sportines varžybas, konkursus, kitus su medžiokle ir žūkle susijusius renginius;
2.2.5. teikia siūlymus kompetentingoms institucijoms bei medžioklę reglamentuojančių teisės aktų, padeda atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą;

2.2.6. renka, kaupia ir teikia savo nariams ir visuomenei su medžiokle susijusią informaciją, leidžia įvairius šios srities leidinius, skleidžia savo patirtį tarp kitų regionų giminingų organizacijų;
2.2.7. steigia medžiojamosios faunos veislynus ir šunų veislynus, nustatyta tvarka introdukuoja ir reintrodukuoja žvėris ir paukščius;

2.2.8. steigia medžiotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklas;

2.2.9. įrengia mokymo bazes, šaudyklas, šunų dresiravimo aikšteles ir medžiotojų bazes;

2.3. Spręsdama iškeltus uždavinius, sąjunga turi teisę:

2.3.1. sudaryti sutartis, įsigyti ir nuomoti turtą, jį valdyti bei kitaip juo disponuoti, leisti savo vidaus darbo tvarkos taisykles, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka sąjungos tikslus ir neprieštarauja galiojantiems teisės aktams;

2.3.2. samdyti fizinius ir juridinius asmenis pagalbinei veiklai;

2.3.3. gauti paramos lėšų ar kitokio turto iš vietinių, respublikinių ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų;

2.3.4. steigti (būti steigėju) pagal įstatymus registruojamas ir veikiančias ribotos civilinės atsakomybės įmones, kitus juridinius asmenis;

2.3.5. komerciniais pagrindais organizuoti medžiokles ir žvejybas, sportines varžybas, konferencijas, seminarus, ir kitokius komercinius renginius ir gauti iš to pajamų savo veiklai;

2.3.6. jungtis arba stoti į kitas panašaus pobūdžio asociacijas, jų susivienijimus, dalyvauti tarp-tautinių medžioklės, žūklės, gamtos apsaugos organizacijų veikloje;

2.3.7. gali turėti kitų teisių, nurodytų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

2.4. Pagrindinės medžiotojų sąjungos veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 1.1 yra medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla (kodas 01.70), posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30), sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51), kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99), kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29).

3. SĄJUNGOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, JŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ SĄJUNGOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Sąjungos nariais gali būti juridiniai asmenys – medžiotojų klubai arba būreliai. Sąjungos veikloje su patariamuoju balsu gali dalyvauti visi pritariantys jos tikslams fiziniai ir juridiniai asmenys, pripažįstantys ir vykdantys šiuos įstatus bei įsipareigoję mokėti nario įmokas (asocijuoti nariai).

3.2. Sąjungos narių turi būti ne mažiau kaip 3. Naujus narius į sąjungą priima sąjungos taryba pagal rašytinį prašymą.

3.3. Sąjungos nariai moka vienkartinį stojamąjį ir kasmetinį nario mokesčius, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

3.4. Sąjungos nariai turi teisę:

3.4.1. dalyvauti visuose sąjungos renginiuose;

3.4.2. dalyvauti visuotiniuose sąjungos narių susirinkimuose. Kiekvienas narys turi vieną balsą;

3.4.3. rinkti ir būti išrinktais į sąjungos valdymo ir kitus organus;

3.4.4. naudotis medžiotojų sąjungos inventoriumi, sukaupta informacija ir kitomis paslaugomis;

3.4.5. susipažinti su sąjungos veiklos dokumentais ir teikti valdymo organams pasiūlymus dėl sąjungos veiklos;

3.4.6. kreiptis į sąjungą dėl teisėtų interesų gynimo;

3.4.7. bet kada išstoti iš sąjungos, būti kitų asociacijų nariu.

3.5. Sąjungos nariai privalo:

3.5.1. laikytis nustatytų medžioklės reikalavimų;

3.5.2. aktyviai dalyvauti sąjungos veikloje;

3.5.3. vadovautis šiais įstatais, sąjungos valdymo organų sprendimais;

3.5.4. ginti sąjungos interesus, garbę, turtą, laikytis nustatytų konfidencialumo reikalavimų;

3.5.5. laiku mokėti nario mokestį;

3.5.6. vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

3.5.7. teikti sąjungai reikalingą informaciją, būtiną jo veiklos atskirų klausimų sprendimui.

3.6. Sąjunga turi teisę pašalinti narius, o nariai turi teisę išstoti iš sąjungos, pareiškę apie tai raštu.

3.7. Sąjungos nariai gali būti pašalinti tarybos siūlymu visuotiniame narių susirinkime tuo atveju, jeigu grubiai pažeidžia šiuos įstatus, nesilaiko medžioklės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, nevykdo sąjungos valdymo organų nutarimų ir teisėtų nurodymų, akivaizdžiai veikia prieš medžiotojų sąjungą, viršija įgaliojimus, nemoka nario mokesčio (jeigu mokesčių skola pasiekia dviejų metų nario mokesčio sumą).

3.8. Nariai, pašalinti arba nutraukę savo veiklą sąjungoje, neturi teisės pretenduoti į jos turtą, o jų sumokėtos įmokos negrąžinamos.

3.9. Asocijuoti nariai turi tas pačias teises ir pareigas, išskyrus sprendžiamojo balso teisę visuotiniame narių susirinkime.

3.10. Sąjunga gali turėti rėmėjų. Rėmėjai turi teisę gauti metodinę paramą, rekomendacijas ir informaciją apie sąjungos renginius ir juose dalyvauti.

4. SAJUNGOS STRUKTŪRA IR ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA IR KOMPETENCIJA

4.1. Sąjungos organizacinę struktūrą sudaro visuotinis narių susirinkimas, taryba, medžiotojų sąjungos pirmininkas, kontrolės komisija ir visuomeninė taryba.

4.2. Visuotinis narių susirinkimas:

4.2.1. priima, keičia ir papildo Sūduvos medžiotojų sąjungos įstatus;

4.2.2. renka ir gali atšaukti iš pareigų tarybos narius;

4.2.3. išklauso ir tvirtina sąjungos veiklos ataskaitą, gali nustatyti reikalavimus ataskaitos apimčiai;

4.2.4. renka ir gali atšaukti iš pareigų kontrolės komisiją, išklauso jos ataskaitą, nustato kontrolės komisijos narių skaičių;

4.2.5. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;

4.2.6. priima medžiotojų sąjungos veiklos programą;

4.2.7. nustato stojamojo ir nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką;

4.2.8. priima sprendimą dėl narių pašalinimo iš medžiotojų sąjungos;

4.2.9. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, nariu;

4.2.10. sprendžia sąjungos pertvarkymo, reorganizavimo ir veiklos nutraukimo klausimus;

4.2.11. svarsto sąjungos narių pasiūlymus.

4.2.12. priima sprendimus dėl Sąjungos buveinės keitimo.

4.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimo iniciatyvos teisę turi medžiotojų sąjungos pirmininkas, 2/3 tarybos narių, kontrolės ko-misija ir ne mažiau kaip 1/3 sąjungos narių.

4.4. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė medžiotojų sąjungos narių. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus įstatų priėmimą, pakeitimą ir papildymą, tarybos narių atšaukimą, bei sprendimus dėl medžiotojų sąjungos pertvarkymo, reorganizavimo ar veiklos nutraukimo, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų.

4.5. Apie visuotinio narių susirinkimo laiką, vietą ir darbotvarkę medžiotojų sąjungos pirmininkas ne vėliau kaip 14 dienų iki susirinkimo praneša kiekvienam sąjungos nariui asmeniškai žodžiu arba raštu. Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, apie pakartotinį susirinkimą pranešama registruotais laiškais.

4.6. Visuotiniam narių susirinkimui parengiamas pilnas sąjungos narių sąrašas, kuriame pasirašo į susirinkimą atvykę dalyviai. Šis sąrašas pridedamas prie susirinkimo protokolo.

4.7. Jeigu į visuotinį narių susirinkimą nesusirinko reikalingas skaičius dalyvių, ne vėliau kaip po 10 dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas. Jame svarstomi visi klausimai, kurie buvo numatyti neįvykusio susirinkimo darbotvarkėje. Šiuo atveju susirinkimo nutarimai laikomi teisėtais, ne-svarbu kiek narių besusirinktų.

4.8. Visuotiniame narių susirinkime rašomas protokolas. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmi-ninkas ir sekretorius. Jeigu nė vienas dalyvavęs susirinkime narys nepareikalauja rašyti pasisakymų, gali būti užrašoma tik sprendžiamoji susirinkimo dalis.

4.9. Kolegialus sąjungos valdymo organas yra taryba. Jai vadovauja iš tarybos narių tarpo pačios tarybos išrenkamas tarybos pirmininkas. Nesant tarybos pirmininko, jo pareigas eina pavaduotojas, kurį iš tarybos narių tarpo taip pat išsirenka pati taryba. Tarybos nariai gali pasiskirstyti ir kitomis pareigomis.

4.10. Taryba sudaroma trejiems metams iš 10 narių. Tarybos nario įgaliojimai gali būti atšaukti visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

4.11. Tarybos kompetencija;

4.11.1 rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui sprendimų projektus susirinkimo kompetencijos klausimais;

4.11.2. pagal visuotinio narių susirinkimo priimtą veiklos programą, planuoja sąjungos renginius, įgyvendina kitus visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

4.11.3. sudaro sąjungos biudžetą, sprendžia turtinius, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus, tvirtina atskirų renginių sąmatas ir jų įvykdymo finansines ataskaitas;

4.11.4. renka ir gali atšaukti iš pareigų Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininką;

4.11.5. esant reikalui sprendžia konfliktus tarp medžiotojų sąjungos narių;

4.11.6. renka finansininką;

4.11.7. teikia visuotiniam narių susirinkimui klausimus dėl narių pašalinimo;

4.11.9. sprendžia kitus sąjungos organizacinius, ūkinius, ekonominius, finansinius, socialinius, juridinius klausimus, kuriuos teikia medžiotojų sąjungos pirmininkas;

4.11.10. priima naujus narius.

4.12. Tarybos posėdžiai šaukiami tarybos pirmininko nuožiūra arba reikalaujant bent 3 tarybos nariams. Posėdžio laikas, vieta ir darbotvarkė turi būti pranešama kiekvienam tarybos nariui asmeniškai ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki posėdžio.

4.13. Tarybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Sprendimai priimami balsų dauguma, skaičiuojama nuo visų narių skaičiaus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo tarybos pirmininkas, o jam nedalyvavus posėdyje – posėdžio pirmininkas.

4.14. Kaip patariamas organas prie sąjungos tarybos veikia visuomeninė taryba, sudaroma iš 30 narių – medžiotojų klubų ir būrelių atstovų pagal tarybos patvirtintas kvotas. Visuomeninei tarybai vadovauja ir jos darbą organizuoja tarybos pirmininkas.

4.15. Vienasmenis medžiotojų sąjungos valdymo organas yra medžiotojų sąjungos pirmininkas. Jo pareigas gali eiti tarybos pirmininkas.

4.16. Medžiotojų sąjungos pirmininko kompetencija:

4.16.1. atstovauja sąjungą visose institucijose, visuomeninėse organizacijose, tarptautiniuose forumuose;

4.16.2. tiesiogiai vadovauja sąjungos veiklai, sprendžia tarybos ir visuotinio narių susirinkimo jam pavestus klausimus;

4.16.3. organizuoja tarybos posėdžius ir visuotinius narių susirinkimus;

4.16.4. ruošia ir pateikia tarybai svarstyti būtinus sąjungos veiklos klausimus;

4.16.5. atsako pats arba paskiria atsakingus asmenis už sąjungos materialines vertybes bei racionalų jų panaudojimą;

4.16.6. teikia metinės veiklos ataskaitą.

4.16.7. nustato visuomenės informavimo apie sąjungos veiklą būdus bei dokumentų ir informacijos teikimo sąjungos nariams tvarką.

4.17. Atlyginimas už darbą medžiotojų sąjungos pirmininkui nemokamas. Tarybos sprendimu gali būti sudaromas tarybos pirmininko fondas, iš kurio dengiamos kanceliarinės ir prestižo išlaidos.

5. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

5.1. Sąjungos finansinę veiklą tikrina visuotiniame narių susirinkime ne daugiau kaip iš 5 narių 3 metams išrinkta kontrolės komisija. Konkretų kontrolės komisijos narių skaičių nustato visuotinis narių susirinkimas.

5.2. Medžiotojų sąjungos taryba ir tarybos pirmininkas bei medžiotojų sąjungos pirmininkas privalo pateikti kontrolės komisijai visus jų reikalaujamus dokumentus.

6. TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ PANAUDOJIMAS

6.1. Medžiotojų sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti ilgalaikis turtas (statiniai, žemės sklypai, įrenginiai, transporto priemonės, ginklai ir kt.) ir trumpalaikis turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas įsigyjamas už sąjungai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiais teisėtais būdais. Būrelis turi paramos gavėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

6.2. Sprendimą dėl ilgalaikio turto įsigijimo už sąjungos lėšas priima taryba. Sprendimą dėl trumpalaikio turto įsigijimo gali priimti medžiotojų sąjungos pirmininkas.

6.3. Sąjungos pajamų šaltiniai:

6.3.1. narių mokesčiai;

6.3.2. fizinių ar juridinių asmenų paramos tikslais neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

6.3.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos, paaukotos ar tikslinių programų įgyvendinimui skirtos lėšos;

6.3.4. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

6.3.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

6.3.6. lėšos, surinktos iš komercinių renginių;

6.3.7. sąjungos įsteigtų įmonių, taip pat įmonių, kurių dalininke yra sąjunga, pelnas ar jo dalis;

6.3.8. skolintos lėšos;

6.3.9. pagal testamentą tenkantys sąjungai palikimai;

6.3.10. pajamos už parduotą ar išnuomotą turtą;

6.3.11. kitos teisėtai gautos lėšos.

6.4. Sąjungos turtą ir lėšas valdo ir naudoja medžiotojų sąjungos pirmininkas pagal tarybos pa-tvirtintas sąmatas arba nustatytas direktyvas. Ilgalaikiu turtu disponuoja tik taryba.

6.5. Medžiotojų sąjungos pirmininkas atsiskaito tarybai už sąjungos lėšų ir turto panaudojimą. Pasibaigus kalendoriniams metams sąjungos turtas ir lėšų panaudojimas pateikiamas visuotiniam narių susirinkimui metinėje veiklos ataskaitoje.

7. VEIKLOS ATASKAITA

7.1. Medžiotojų sąjungos pirmininkas iki kiekvienų metų kovo 1 dienos parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu sąjunga turi sudaryti sąlygas savo buveinėje ar kitais būdais leisti su šia ataskaita visiems susipažinti. Ataskaita turi būti patikrinta kontrolės komisijos.

7.2. Metinės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

7.2.1. informacija apie sąjungos veiklą įgyvendinant šiuose įstatuose veiklos tikslus;

7.2.2, sąjungos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

7.2.3. sąjungos metinė finansinė atskaitomybė;

7.2.4. samdomų darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

7.3. Visuotinis narių susirinkimas gali nustatyti ir kitų reikalavimų metinei veiklos ataskaitai.

8. VIEŠOSIOS INFORMACIJOS IR MEDŽIOTOJŲ SĄJUNGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

8.1. Apie šaukiamus visuotinių narių susirinkimus medžiotojų sąjungos pirmininkas paskelbia kaip nustatyta šių įstatų 4.5 punkte. Pranešimams raštu prilygsta galiniais telekomunikacijų įrenginiais perduoti pranešimai.

8.2. Pranešimus apie šaukiamus tarybos posėdžius tarybos pirmininkas gali perduoti tarybos nariams raštu arba žodžiu. Jei kuris nors tarybos narys posėdyje nedalyvauja, kitiems posėdžio dalyviams tarybos pirmininkas turi pranešti, kaip nedalyvaujančiajam nariui buvo informuota apie posėdį.

8.3. Kiti pranešimai ir dokumentai sąjungos nariams gali būti teikiami bet kuriomis šalims priimtinomis priemonėmis. Sąjungos viešoji informacija to pageidaujantiems asmenims teikiama per medžiotojų sąjungos pirmininką.

8.4. Kai pagal įstatymus būtinas viešas pranešimas spaudoje, jis skelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sąjunga negali turėti filialų ar atstovybių.

9.2. Sąjungos įstatus keičia visuotinis narių susirinkimas. Pakeitus įstatus, registruojami naujos redakcijos įstatai su inkorporuotais pakeitimais.

9.3. Sąjungos veikla pasibaigia:

9.3.1 kai sąjunga reorganizuojama, prijungiant ją prie kitos sąjungos;

9.3.2. kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą nutraukti sąjungos veiklą;

9.3.3. teismui priėmus sprendimą nutraukti sąjungos veiklą už įstatymų pažeidimus.

9.4. Sumokėjus mokesčius į biudžetą, atsiskaičius su kreditoriais ir darbuotojais, likusios likviduojamos sąjungos lėšos paskirstomos kitoms pelno nesiekiančioms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi, o jei tokių nėra, – kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros ir paramos fondams.

Sūduvos medžiotojų sąjungos

Pirmininkas                                                                   Antanas Valinčius